Inspecció Tècnica d’Edificis

Quina finalitat té aquesta inspecció tècnica?

La finalitat d’aquesta inspecció és instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges per tal de verificar  el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.


En quins supòsits és obligatòria aquesta inspecció tècnica?

S’han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria:

Els edificis plurifamiliars d’habitatges en funció de la seva antiguitat.
Si ho determinen els programes o les ordenances locals.
Si l’edifici  o els habitatges de l’edifici s’han d’acollir  a programes públics de foment de la rehabilitació

Que s’entén per edificis plurifamiliars d’habitatges?

Als efectes d’aquest Programa, s’entén per edifici plurifamiliar d’habitatges aquell que contingui més d’un habitatge, sense perjudici que simultàniament pugui contenir altres usos.


Els habitatges unifamiliars s’han de sotmetre a aquesta inspecció tècnica?

No, aquells edificis que, segons la normativa urbanística d’aplicació, tinguin la consideració d’unifamiliars no s’han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria, i resten subjectes a la normativa d’habitabilitat vigent.


Hi ha un termini per fer aquesta inspecció tècnica?

Segons l’antiguitat de l’edifici, els terminis màxims previstos per demanar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el certificat d’aptitud corresponent,  són els següents: